Loader

Farm Me blog

Administrator

August 01, 2023

SOLO RANKING - Tổng hợp thông tin Solo Ranking 43

Chúa Tể Xây Dựng

᛫ Đây là loại đua top về số Đá (stone) đã nhận được trong forest hoặc trong farm.
᛫ Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
᛫ Có thể nhận Đá (stone) thông qua các tính năng khác trong game như Đập đá, Daily Quest, Event,... (Không tính từ mail hoặc mua từ trong shop hay là trong shop gem)
᛫ Giới hạn tổng tài sản $ME: >= 0
᛫ Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
᛫ Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 5000

Vua Gà Rán

᛫ Đây là đua top số lượng Chicken Fried được sản xuất ra
᛫ Không có giới hạn level account
᛫ Không giới hạn tổng tài sản $ME
᛫ Với mỗi 1 Gà rán sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ là 1 điểm
᛫ Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Vua Caramel

᛫ Đây là đua top số lượng Caramel được sản xuất trong quá trình diễn ra
᛫ Không có giới hạn level account
᛫ Không giới hạn tổng tài sản $ME
᛫ Với mỗi 1 Caremel sản xuất trong thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ là 1 điểm
᛫ Tối thiểu số lượng điểm người chơi cần đạt là 50

Ông Vua Nghề Mộc

᛫ Đây là loại đua top về số Gỗ (Wood) đã nhận.
᛫ Giới hạn Level Account được phép đăng ký: LV 1 trở lên.
᛫ Có thể nhận Gỗ (Wood) thông qua các tính năng khác trong game như Chặt cây, Daily Quest, Event,... (không tính Gỗ mua trong Shop)
᛫ Giới hạn tổng tài sản $ME: >= 0
᛫ Cuộc đua này kéo dài trong 10 ngày là kết thúc. (Thông số các việc hoạt động không thuộc giai đoạn đua top sẽ không được tích lũy trong quá trình đua)
᛫ Số điểm tối thiểu cần đạt để nhận thưởng là: 5000

Reward Pool sẽ cập nhật sau

Like
Share